Místní skupina PZKO Petrovice v roce 2017

 

      Na setkání Diskusního klubu Místní skupiny PZKO Petrovice, který se konal v úterý 21.2.2017 Wanda Fusek vzpomínala na třicátá léta a období druhé světové války 1939-1945. Hrdinka setkání, která  se narodila v roce 1925, mluvila o osudech své rodiny, rodičů, bratrů, občanů Závady, o nezaměstnanosti v období první Československé republiky a válečných osudech rodiny, kdy vesnice byla součástí Německé III. Říše. Vzpomínala také na polské školství v Závadě a na kulturně-osvětovou činnost Matice školské před rokem 1938. Přednášku doplnila ukázkami starých dobových fotografií. Její rodiče, Emil a Stefanie Promní, byli aktivními funkcionáři Matice školské, v meziválečném období zpívali v pěveckém sboru a vystupovali v amatérském divadelním souboru. Otec se narodil v Dětmarovicích, během větší části roku byl nezaměstnaný, v letním období pracoval příležitostně při upevňování hrází Olzy. Maminka pocházela z okolí Bochny v Málopolsku. V období druhé světové války Němci uvěznili otce, nejdříve v Karviné a Těšíně, potom v Skrochovicích, Dachau a Mauthausen-Gusen, domů se vrátil v roce 1943. Bratři, Tadeusz a Mieczysław, byli za okupace vyvezeni na nucené práce. Wanda pracovala za války nejdříve jako pastýřka, potom jako služka v rodině Sładeczků ve Mlýně v Závadě. Stejně jako její bratři před válkou navštěvovala polskou školu v Závadě. Hezky vzpomínala na ředitele školy Józefa Wojaczka. Plánovala pokračovat ve vzdělávání na měšťanské fakultě, ale znemožnila jí to válka. Wanda Fusek je stále aktivní funkcionářkou MS PZKO Petrovice, členkou výboru Skupiny, do minulého roku byla předsedkyni Klubu žen, hybnou sílou výstav ručních prací, které v Petrovicích pravidelně pořádá MS PZKO. Účastní se schůzí Sekce žen  Hlavního výboru PZKO, jezdí na setkání Klubů žen v jednotlivých obcích Zaolzí. Setkaní se konalo v klubovně PZKO Dolní Marklovice.

   V úterý 18.4.2017 se setkali v klubovně PZKO v Marklovicích příznivci polonijního sportu. Pořadatelem přednášky o Světových sportovních hrách pro zahraniční Poláky, kterých se účastní Poláci s bydlištěm za hranicemi země, byl Diskusní klub MS PZKO Petrovice. Adam Michalski mluvil krátce o dějinách Sportovních her. První závody se konaly už v roce 1934. Od roku 1974 se pravidelně konají každé dva roky v různých městech Polska. Rekordní, pokud se jedná o počet účastníků, byly Sportovní hry v roce 2012 v Dolním Slezsku. Účastnilo se jich přes 1600 sportovců z téměř 30 zemí. Sportovci zastupují zemi osídlení. Na závěr Sportovních her je vypisováno konečné pořadí. Česká republika zaujímá pravidelně, kromě reprezentací Litvy a Běloruska, jedno z míst na pódiu. Od roku 1985 jsou rovněž pořádány Zimní sportovní hry pro zahraniční Poláky. Cílem Sportovních her je nejen sportovní výsledek, ale rovněž upevňování kontaktů Polonie s mateřským státem, účast na kulturních akcích, prohlídka města-pořadatele a integrace účastníků. Helena Michalska, manželka Adama, informovala o výsledcích své rodiny, také syna Jakuba a dcery Kamily. Rodina se účastnila Sportovních her, které se konaly v Kielcích (2013), v katovické aglomeraci (2015), a také zimních sportovních her v Podkarpatském kraji (2016). Ukázala získané medaile, fotografie a novinové výstřižky. V letošním roce Michalští odjíždějí na Sportovní hry do Toruně. Před hlavní přednáškou Tadeusz Toman přednesl krátký referát o Karlu Rotiglu (1893-1979), lékaři působícím v Petrovicích. Uvedl, s využitím tiskových informací, vzpomínek rodiny a pacientů, jeho životopis. Naopak Zdzisław Mikula mluvil krátce na téma ochrany vodního bohatství a nutnosti hospodárného využívání vody občany.

   V Místní skupině PZKO Petrovice byly tradičně spojeny dva sympatické svátky, Den matek a Den dětí. Akce se konala v neděli 28.5.2017. Po delší přestávce se místní členové PZKO setkali ve svém Domě PZKO, který je teď téměř ve středu staveniště. Na tuto nestandardní situaci ukazovaly stropní stavební stojky v sále. Účastníky akce, kteří usedli u krásně vyzdobených stolů, s chutným občerstvením, přivítala předsedkyně Místní skupiny PZKO Jadwiga Karolczyk. Připomněla historii Dne matek, uvedla příklady zemí, ve kterých tento svátek je slaven v různých termínech. Můžeme připomenout, že v Polsku je to stejný termín 26. května, v Čechách naopak je to druhá neděle května. Hudební a recitatorské schopnosti následně předvedli nejmladší. Každé dítě připravilo pro svou maminku básničku, nebo zahrálo skladbu na kytaru nebo piano. Ukázalo se, že mezi mládeží nechybí potenciální členové petrovické Skupiny PZKO, hudebně nadané osoby. Děti se předvedly v následujícím pořadí: Tomasz Karolczyk (recitace), Jakub Klikar (kytara), Marek Klikar (kytara), René Raszyk (kytara), Monika Klikar (klávesové varhany), Gabriel Czapek (recitace), Daniel Klikar (recitace), Laura Czapek (recitace), Helena Karolczyk (klavír), Partycja Kondziołka (klavír). Samozřejmě nechyběla také blahopřání a květiny pro maminky. Krátkou přednášku o letci Bernardu Adameckém, který pocházel z Dolních Marklovic, přednesl Tadeusz Toman. Bernardovi Adameckému bylo věnováno poslední setkání Mezigenerační regionální univerzity PZKO v Českém Těšíně. Přednášejícím byl Sebastian Kukuczka, absolvent Fakulty historie Jagellonské univerzity v Krakově, narozen v Cieszyně, soukromě manžel Brygity Adamecké, a zeť Aloise Adameckého, syna bratra Bernarda. Letec, který se zasloužil v bojích s hitlerovským útočníkem za druhé světové války, po válce byl zatčen polskými komunistickými orgány a odsouzen v roce 1952 k trestu smrti za vymýšlené spiknutí v armádě a následně popraven zastřelením ve vězení na Mokotově. Členové petrovické Skupiny se vrátili do Domu PZKO, avšak čeká je ještě generální oprava. V sousedství byla vybourána restaurace Krutki a na jejím místě vznikne nové Místní kulturní centrum. Při bouracích pracích restaurace, se kterou měl Dům PZKO společnou stěnu, došlo k její poškození. Statik zakázal vstup do Domu PZKO do doby než poškození bude opraveno. Proto členové PZKO zrušili slavnost u příležitosti 40. výročí Domu PZKO. Připomeňme, že sídlo Skupiny postavili členové a příznivci PZKO v roce 1976, dnes jejím majitelem je Obec. Slavnost se měla konat v listopadu minulého roku. Po uzavření budovy se přednášky Diskusního klubu konaly v sousední klubovně marklovické Skupiny PZKO. Současně členové PZKO již mohou pořádat akce u sebe. V budoucnu Dům PZKO bude mít nový nátěr, opravena bude střecha.. Podrobnosti jsou průběžně projednávány. Nebude možno v budoucnu již pořádat plenérové akce. V okolí budovy je prozatím staveniště, a když vznikne Místní kulturní centrum, místo zahrady u Domu PZKO bude nové parkoviště.

   Se sousedskou návštěvou do Karviné-Fryštátu se v úterý vydali funkcionáři Místní skupiny PZKO Petrovice. Setkání Diskusního klubu bylo uspořádáno v sídle fryštátské Skupiny PZKO. Výjezdní setkání Diskusního klubu, s ohledem na výstavbu v blízkosti Domu PZKO v Petrovicích u Karviné Místního kulturního centrum a nutných souvisejících oprav, bylo plánováno již dříve. Byly uvažovány dvě možnosti, nakonec volba padla na Karvinou- Fryštát. V minulosti působila zde aktivně Oblastní rada PZKO, jejíž členem byla rovněž MS PZKO Petrovice. Setkání se účastnili nejen funkcionáři z Petrovic u Karviné, ale také jejich hostitelé z Fryštátu, a také členové Skupiny PZKO Karviná-Staré-Město. Setkání bylo tím důležitější, protože jsme se seznámili nejen s činností skupin PZKO v karvinské oblasti, ale byla rovněž projednávána slavnost u příležitosti 70. výročí vzniku PZKO.

   V sobotu 20.8.2017 se uskutečnil první cyklistický výlet Po stopách bojů povstalců 1. Slezského povstání. Z důvodu deštivého počasí jeho trasa byla krácena. Cyklisté z Petrovic vyrazili do Golkowic, Godowa, Skrzyszova a Skrbeňska. Rezignovali na úsek tratě výletu do Zebrzydovic. Na startu před Obecním úřadem Petrovice u Karviné jeho účastníky přivítal hlavní pořadatel akce, předseda Sekce regionálních dějin Hlavního výboru PZKO v České republice, Stanislav Gawlik. Na trati výletu cyklisty řídil Stanisław Grym, vedoucí Skupiny cyklistické turistiky Obce Godów. Nejpočetnější skupinou účastníků byli cyklisté z Godowa. Většina členů Cyklistického sdružení „Olza”, který působí v rámci Polského turistického sdružení Beskid Śląski se, z důvodu deštivého počasí, omluvila. Někteří, jako například zástupci Zebrzydowic a jeho Cyklistického klubu Přehazovačka s předsedou Zastupitelstva obce Henrykem Frankem, projeli trať auty. Funkci čestného startéra přijal starosta obce Petrovice u Karviné Marian Lebiedzik. Jako velmi zajímavou považuje myšlenku spojení cyklistického výletu s historickými událostmi, které tu proběhly v minulosti. – Věřím, že se zde budeme setkávat pravidelně každý rok u této příležitosti – řekl. Poděkoval pořadatelům tohoto předsevzetí, a také všem odvážným cyklistům, kteří se rozhodli jet dokonce v takovém dešti. Trať výletu vedla nejdřív hraničním přechodem v Závadě k dřevěnému kostelu sv. Anny v Golkowicích. Tam u pomníku dvanácti padlých povstalců byl zapálen první věčný oheň. Následně věčný oheň byl zapálen na blízkém hřbitově, kde se nachází hrob se jmény pěti povstalců. Účastníci cyklistického výletu navštívili následně místa bojů povstalců s Němci v srpnu roku 1919 o železniční nádraží. Dnes původní budova nádraží je rodinným domem, před ním je skrýt v křoví pomník se jmény třech mladých lidí, kteří byli popraveni Grenzschutzem. Věčný oheň zapálil zde starosta Godowa, Mariusz Adamczyk a předseda Rady obce Antoni Tomas. Další zastávkou byl Skrzyszov. Nejdřív jsme udělali pamětní fotografii u tabule, která  připomíná místo, kde v roce 1928 občané nasypali kopec svobody na počest místních slezských povstalců. Kopec za okupace zlikvidovali Němci. Účastníci výletu následně navštívili hrob tří hrdinů slezských povstání na hřbitově ve Skrzyszově. „Zahynuli za svobodu” – hlásá nápis na společném pomníku padlým ve slezských povstáních v letech 1919-1921 a za II. světové války v letech 1939-1945, který stojí ve Skrbeňsku. Tam také účastníci výletu zapálili věčný oheň. Výlet byl ukončen v Golkovicích, kde na hřbitově u evangelického kostela je hrob padlých za vlast v roce 1921. U golkovického sportovního klubu cyklisté odpočívali, ochutnávali koblihy a poslouchali přednášku o 1. Slezském povstání. Zástupci Zaolzí a Obce Zebrzydovice po oficiálním ukončení cyklistického výletu zapálili věčný oheň rovněž na zebřydovickém hřbitově, kde také v hrobě odpočívají slezští povstalci. Spolupořadatelem akce byla Místní skupina PZKO Petrovice. Čestnou záštitu převzal generální konsul Polské republiky v Ostravě Janusz Bilski a ředitelka Muzea Slezských povstání v Svietochlovicích Halina Bieda.

   V sobotu 7.11.2017 skupiny PZKO karvinské oblasti slavily 70. výročí Polského kulturně-osvětového svazu a také 70. výročí své činnosti. Většina z nich byla založena již v roce 1947 a působí dodnes. V setkání, které bylo pojmenováno „Zde jsme byli, zde budeme, věrni nadolzanské zemi” se zúčastnili zástupci všech generací, členové skupiny PZKO působících na území Karviné: ve Fryštátě, na Jindřišce, v Darkově, Ráji, Starém Městě, Novém Městě, Hranicích a Loukách, a také v Petrovicích, Marklovicích a Stonavě. Akce pod záštitou primátora Karviné Tomáše Hanzla proběhla v karvinském Domě družby. Postavili ho před sty lety, jako Polský katolický dům, Poláci z Fryštátu, otevřen byl v roce 1929. Polákům sloužil rovněž v období, kdy po II světové válce vzniklo PZKO. Slavnostní akademii řídili oblečeni do regionálních krojů Jolanta Žemličková ze Stonavy a předseda Skupiny PZKO Karviná-Staré Město Wiesław Janusz. Byla zahájena od zazpívání hymny „Gaude Mater”, a byla ukončena společnou písní – „Płyniesz Olzo”. Již před programem bylo možno zhlédnout výstavu kronik, fotografií a ústřižků z novin, přibližujících činnost představovaných skupin PZKO. Většina skupin využila možnost, aby řekla o své minulosti a dnešní činnosti v rámci multimediální prezentace, která zaplnila čas mezi vystoupeními pěveckých sborů a souborů. Velmi dobře se předvedla Skupina PZKO Marklovice, škoda že prezentaci nevyužila naše Skupina PZKO. V první části akademie vystoupily pěvecké sbory „Stonawa”, „Hejnał-Echo”, „Dźwięk” a „Lira”. Naopak ve druhé části se předvedli mladí účinkující. Na scéně se ukázal houslista: Adam Sikora s doprovodem dvou kytar, dívčí pěvecký soubor „Nonet” a dětský folklórní soubor „Gizdy”.

   Setkání Diskuzního klubu MS PZKO Petrovice v úterý 19.9.2017 bylo věnováno 1. Slezskému povstání. Účastníci, s ohledem na stavební práce u Domu PZKO, se sešli v Kavárně Rotigel. Přednášku na téma dějinných historických podmínek znovuzískávání nezávislosti Polskem a vlastního průběhu Slezských povstání pronesl Tadeusz Toman. Ve svém referátu využil dostupné historické publikace. Informoval také o cyklistickém výletu po stopách povstaleckých bojů 1. Slezského povstání.

   Setkání Diskusního klubu Místní skupiny PZKO Petrovice, které se konalo v úterý 21.11.2017 v Kavárně Rotigel, bylo věnováno činnosti Skupiny cyklistické turistiky Obce Godów. Přednášku na toto téma měl Stanisław Grym, vedoucí Skupiny. Setkání se účastnili členové a příznivci MS PZKO. Byla projednána rovněž účast v prvním Cyklistickém výletu po stopách bojů povstalců 1. Slezského povstání, který se konal 20.8.2017 na trase: Petrovice u Karviné – Golkowice – Godów – Skrzyszów – Skrbeňsko. Stanisław Grym sdělil některé informace z činnosti Skupiny, která působí od roku 2008 a má 72 členů. Povinností každého člena je zaplatit členský příspěvek ve výši 20 zl ročně, jako náhradu každý obdrží se slevou cyklistickou přilbu. Přednášející zdůraznil, že bezpečnost je na prvním místě a používání přilby je ve Skupině povinností. Zejména proto, že cyklisté procestují ročně asi 1500 km jak na území Polska, tak rovněž České republiky. Zdůraznil, že cyklistické stezky jsou v České republice početnější, a jsou velmi kvalitní. Byl dohodnut termín 2. Cyklistického výletu po stopách 1. Slezského povstání na 18.8.2018. Informace o Skupině cyklistické turistiky vede Stanisław Grym na svém soukromém facebooku.

   „Polský kulturně-osvětový svaz v ČR má nové logo a nového předsedu. V sobotu, na XXIII. Sjezdu delegátů PZKO, Jana Ryłku nahradila Helena Legowicz. Poprvé v dějinách to bude žena, která bude řídit Svaz následující čtyři roky” – napsal „Głos Ludu” – noviny Poláků v České republice z 28.11.2017. Ze 169  delegátů novou předsedkyní volilo 103 kandidátů, 65 hlasů bylo neplatných. Helena Legowicz byla jediným kandidátem. Nový Hlavní výbor PZKO bude pracovat ve složení: Helena Legowicz (předsedkyně), Piotr Chroboczek (místopředseda), Andrzej Suchanek (místopředseda), Bogdan Hajduk, Marian Jochymek, Adam Kolasa, Stanisław Kołek, Gabriel Kopeć, Anna Piszkiewicz, Halina Szczotka a Lucyna Škňouřil. Sjezd vzal na vědomí zprávu Hlavního výboru PZKO, zprávu Revizní komise PZKO a Mandátovo-volební komise PZKO, schválil rovněž program činnosti PZKO na roky 2018-2021.