Místní skupina PZKO Petrovice v roce 2014

 

   Aktivní činnost MS PZKO Petrovice dokumentují zajímavé společenské akce pořádány v Domě PZKO a činnost diskusního klubu a klubu žen. Zajímavý článek zveřejnilo březnové číslo měsíčníku „ZWROT”, ve kterém byly využity snímky z akcí, které se konaly za poslední období v Petrovicích u Karviné, mj. z mezinárodní konference za účasti poslance Evropského parlamentu, Jana Olbrychta, z Mikulášské besídky, které se účastní všechny generace a z komorních setkání v diskuzním klubu.

   V úterý 18.2.2014 se konalo setkání členů s předsedou místní skupiny PZKO Albrechtice, Helenou Bubik, která, stejně jako v Petrovicích u Karviné, byla založena v roce 1947. Do roku 1965 PZKO Albrechtice působilo v Dělnickém domě, a když budovu převzala „Jednota-Jedność“, byly zařízeny místnosti v podkroví. Od roku 1995 sídlem albrechtické skupiny je Dům PZKO, přestavěn členy ze starší budovy. V rámci skupiny působí klub seniora, klub žen, smíšený pěvecký sbor, dětský soubor „Drops”. Výbor pořádá plesy, věnečky, dožínky, výlety a různé akce typu besídka. PZKO velmi aktivně spolupracuje se školou, knihovnou a Obecním úřadem Albrechtice.

   V úterý 15.4.2014 se konalo setkání členů skupiny PZKO s Tadeuszem Kornutou z Třince, který pronesl přednášku na téma činnosti třineckého pěveckého sboru „Hutnik“.

   Členky Klubů žen PZKO se setkaly 3.5.2014 v Hrádku v rámci Jarního setkání. PZKO Petrovice zastupovaly tři delegátky. Všechny ženy, a bylo jich asi 200, při prezentaci obdržely bílo-červené mašličky, protože setkání se konalo v den svátku Ústavy 3. května (Konstytucja 3 Maja). S kulturním programem vystoupily děti z místní polské školy a mateřské školy. Přednášku nt. nejnovějších technik v chirurgii pronesl MUDr Stanisław Czudek. S činnosti a dějinami hradecké skupiny seznámil ženy její předseda, Władysław Wałach, o životě obce vyprávěl starosta obce, Robert Borski. Ženy si mohly zakoupit zajímavé knihy, které dovezl majitel knihovny v Českém Těšíně, Zenon Wirth.

   Ve čtvrtek 8.5.2014 MS PZKO Petrovice uspořádala autobusový výlet do Bochni a Krakova. Termín výletu do Polska je neměnný, protože umožňuje členům a příznivcům navštívit zajímavá místa – v Polsku je to pracovní den, a u nás den volna. V dopoledních hodinách byla objednána návštěva solných dolů v Bochni. Nejdříve jsme přijeli výtahem a kolejovou dráhou na místo, kde byla zahájena prohlídka. V době více jak dvouhodinového pobytu v podzemí jsme mohli zhlédnout krásné skalní útvary z kamenné soli a seznámit se s prací gvarků, to je horníků pracujících v solných dolech. Průvodci nás informovali o dějinách nejstaršího solného dolu v Polsku a o vztahu polských králů k těžbě soli. Přehlídková trasa nám poskytla mnoho nezapomenutelných dojmů, přestože její průchod vyžadoval dobrou fyzickou kondici. Dějiny bochenských dolů sáhají do roku 1248, kdy pravděpodobně náhodou, při prohlubování solných studen, byla objevena kamenná sůl. Objev soli v Bochni způsobil veliký zájem o tato území krakovsko-sandoměrského knížete Bolesława Wstydliwého. V krátkém období Bochně získala neobyčejně velký význam pro hospodářství země. Odpoledne si každý jednotlivě prohlédl Krakov. Někteří dali přednost návštěvě Dračí jámy (Smocza Jama), jiní vyrazili na Hlavní náměstí (Rynek Główny) a do historického centra města. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Svátostánku božího milosrdenství (Sanktuarium Bożego Miłosierdzia) v Łagiewnikách.

   Místní skupina PZKO Petrovice pozvala v neděli 1.6.2014 členy a příznivce na akce související se slavnostmi Dne matek a Dne dětí. Nejdříve jsme se zúčastnili v Hotelovém domě divadelní hry českého amatérského divadelního souboru „Kolovrat“, který působí od roku 2011. Pohádka ve vlastní úpravě „Zlatovláska“ se dětem líbila. Později, v odpoledních hodinách, jsme pozvali do Domu PZKO všechny generace místních Poláků. Ženám ke dni jejich svátku byly předány květiny, a vycvičený program ukázaly děti členů Skupiny. S písničkami, básničkami a klavírními skladbami vystoupili Laura a Gabriel Čapkové, Tomasz a Helenka Karolczykovi, Jarek Stoszek, Tereska a Patrycje Kondziołkovi, Basia Janusz, Kamilka Michalská a Marek Klikar. První sloku písně „Mateczko Kochana“ zazpívali Jakub a Monika Klikarovi, a následující sloky zpívali už všichni dohromady.

   Klub žen MS PZKO Petrovice uspořádal 14. i 15.6.2014 výstavu ručních prací. V sobotu a neděli ji zhléhlo přes 200 osob. V sále petrovického Domu PZKO byla možnost si prohlédnout nejrůznější výšivky, ručně háčkované ubrusy, výrobky z papíru, netypické obrázky z ubrousků, stromečky z šišek, a také květiny zhotovené z dětských punčoch. Pozornost návštěvníků přitahovaly rovněž pěkné panenky, obrázky provedené drobným křížkovým stehem nebo upevněné na stěně „kuchařky“ z před sta let. – Máme zde mnoho keramiky, a tyto práce provedly dětí ze školy v Karviné – řekla Wanda Fusek, předsedkyně petrovického Klubu žen, která samotná prezentovala na výstavě ubrusy vyšívané technikou richelieu, dnes už sporadicky se vyskytující. – To je opravdu velmi složitá technika. Já neumím vyšívat a dělat drobný křížkový steh, ale chtěla bych se to naučit. Možná se to podaří, když budu v důchodu – smála se Jadwiga Karolczyk, předsedkyně MS PZKO. Expozici aranžovala, jako vždy, Barbara Sztuła, a své práce kromě ní a Wandy Fusek vystavovaly také Ewa Sztuła, Wanda Dworok, Ewa Żywczok, Anna a Blanka Oslizloková a Antonie Brezová. Na hosty čekalo rovněž znamenité pohoštění – zákusky, koláče, a také výborný guláš připravený společně dlouholetými členky klubu žen a také ženami, které jsou v Petrovicích u Karviné nazývané „mladými maminkami“. Wanda Fusek připomněla rovněž, že výstavy ručních prací petrovický Klub žen PZKO pořádá pravidelně každé dva roky. – Avšak poslední byla připravena před třemi lety, protože v minulém roce vlastní expozici připravily naše mladší kamarádky. Ony už mají jiné zájmy a na ruční práce nemají ani chuť, ani čas – doplnila Wanda Fusek.

   Diskuzní klub pozval 17.6.2014 r. na přednášku Tadeusze Tomana nt. „70. výročí bitvy o Monte Cassino“. Přednášející zahájil přednášku pojednáním o mezinárodní situaci před vypuknutím II. světové války a encyklopedicky informoval o průběhu války. Poláci bojovali v rámci Polské lidové armády na východní frontě prošli cestu od Lenino do Berlína. Na západní frontě se účastnili obrany Francie, v Norsku bitvy o Narvík, bojů v Severní Africe, Belgii a Holandsku, vzdušných bojů nad Anglií. Mezi mnoha bitvami největší a nejkrvavější byla bitva o Monte Cassino. Byla částí italské operace v období od 3.9.1943 do 2.5.1945. V září roku 1943 spojenecké oddíly dorazily do obranných postavení linie fronty „Gustáva“ a zde útok zůstal stát. Jediným místem, kde spojenecká vojska mohla vést útok bylo údolí řeky Liry o šířce asi 10 km, kde vede nejkratší cesta na Řím. Na tomto území se nad městem Cassino vznáší návrší 515 m n.m., na kterém se nachází klášter Monte Cassino. Je opřeno o řadů větších kopců  s nejvyšším Monte Cairo 1699 m n.m. S klášterního návrší bylo možno kontrolovat provoz na cestě vedoucí směrem na Řím. Spojenecké velitelství ve svých plánech nevzalo v úvahu skutečnost výjimečně silné a dobře organizované německé obrany masívu Monte Cassino. Tři následující v pořadí útoky nebyly úspěšné. Teprve čtvrtý boj za účastí 2. Polského sboru (2. Korpus Polski)  pod velením generála Władysława Andersa byl vítězný. 18.5.1944 velitelství 2. Polského sboru vydalo oznámení, ve kterém prohlásilo mezi jinými: „V průběhu odpoledních hodin dne 17.5. a noci z 17. na 18.5. oddíly 2. Polského sboru prolomily v plném rozsahu obranu komplexu Monte Cassino. V oblasti Colle S. Angello a v oblasti hřbetů 593 a 569 byla odražena řada urputných nepřátelských protiútoků podporovaných koncentrickou střelbou těžkých hmoždířů a dělostřelectva. Nepřátelské protiútoky měly za cíl zabránit spojení 2. Polského sboru s britskými jednotkami a zabránit izolaci kláštera. Poražený nepřítel pod kouřovou clonou noci stáhl část svých vojsk z oblasti kláštera Monte Cassino a ponechal v naších rukách zajatce, raněné a mnoho vybavení. Polská vlajka byla vztyčena na zřícenině kláštera Monte Casisino“. Vojna v Itálii trvala, spojenecká vojska vstoupila do Říma, později dosáhla linie fronty: Ankona – Sansepolero – řeka Arno, byla dobyta Bolonie, byl zdolán Pad. Zbytky německých vojsk se 2.5.1945 vzdaly. Nádherný postoj polských vojáků si získal nejvyšší uznání významných spojeneckých velitelů. Bitva o Monte Cassino byla jednou z největších, které svedly Polské ozbrojené síly na Západě. Ztráty utrpěné 2. Polským sborem činily 307 důstojníků a 3892 vojínů. Nepřítel přišel na pohoří Monte Cassino ve dnech od 11 do 18.5.1944 o více jak 2000 zabitých. Přednášející v rámci referátu připravil výstavku knih týkající se bitvy, především monografii Melchiora Wańkowicze (1892-1974) „Bitwa o Monte Cassino“, velmi populárního novináře, mistra reportáží z období II. světové války. Předvedl také medaile a jiné doklady účastníka bitvy, svého otce, Henryka Tomana (1922-2005) a publikace Skupiny polských válečných veteránů v České republice.

   V sobotu 16.8.2014 se v Domě PZKO konala slavnost a piknik u příležitosti 95. výročí vypuknutí Prvního slezského povstání. Akce se účastnilo mnoho významných hostů, mezi jinými generální konzulka Polské republiky v Ostravě Anna Olszewská, slezský vejvoda Piotr Spyra, předseda Kongresu Poláků v České republice, Józef Szymeczek, předsedové okolních skupin PZKO a jiných polských organizací. Slezské povstání bylo osvobozeneckým hnutím Hornoslezanů proti brutální germanizační politice Pruska. „Osobně se cítím poctěn, že jsem byl pozván funkcionáři PZKO na dnešní setkání. Těším se, že se také na Zaolzí pamatuje na slezské povstalce, zejména v Petrovicích, v tomto zvláštním místě, kde bylo rozhodnuto velitelstvím Polské vojenském organizace (Polska Organizacja Wojskowa) o zahájení prvního povstání“ – řekl Piotr Spyra. Na PZKOvské zahradě bylo uspořádáno hlášení padlých, po němž členové Rekonstrukční historické skupiny „Powstaniec Śląski“ a také „Oberschlesien“ ukázaly přítomným krátkou srážku na hraničním bodě. Její členové pocházejí z okolí Wodzisławi Slezského, několik osob bydlí v Těšíně. Milovníci dějin ukázali shromážděným zbraně a dobové uniformy. Předsedkyně skupiny, Jadwiga Karolczyk ohlásila, že výroční slavnosti se budou konat v Petrovicích u Karviné rovněž v následujících letech.

   V úterý 16.9.2014 se konalo setkání diskuzního klubu, jehož tématem byly komunální volby. Hostem byl Władysław Drong, funkcionář politického hnutí SOUŽITÍ-COEXISTENTIA, který pronesl přednášku na téma volební matematiky. Téma, které je aktuální zejména v předvolebním období, zaujalo posluchače. Přednášející připravil příklady volebních výsledků z minulých komunálních voleb v některých obcích. Představil počet scházejících k zisku následujícího mandátu volební stranou hlasů. Tímto potvrdil, jak důležitá je účast ve volbách každého jednotlivého občana obce. Zdůraznil, že námi podporovaný kandidát byl úspěšný, musíme hlasovat na celou volební listinu s jeho jménem. Volič může také využít preferenční hlas pro kandidáta jiné volební strany. Přítomné na akci Diskuzního klubu je vidět na snímku, jehož autorem je Ivo Dudek (snímek na hlavní straně www.pzkopetrovice.cz): Wanda Michalska, Helena Zolich, Ewa Żywczok, Wanda Masłowska, Otmar Zolich, Wanda Fusek, Ewa Sztuła, Lidia Adamecka, Jolanta Januszowa, Jerzy Wacławik, Jadwiga Karolczyk – předsedkyně MS PZKO, Marcela Mira, Władysław Drong – přednášející, Jaroslav Mira, Tadeusz Toman – předseda Diskusního klubu, Zuzana Kondziołka, Zdzisław Mikula, Helena Wacławik.

    V neděli 5.10.2014 jsme pozvali členy a příznivce na Smažení placek (Strykówka), která byla spojena s předvolebním setkáním kandidátů volební listiny Soužití-Wspólnota. Pozvánku přijal starosta obce, Marian Lebiedzik, jako lídr listiny ČSSD. Přišli také kandidáti listiny KDU-ČSL – lídr Helena Jastrzembská, Emil Radecki, Pavel Němec, a také Anna Radecká, zaměstnanec Obecního úřadu. Velmi nás to potěšilo, protože příjemné je setkávat se nejen ve vlastním kruhu. Po diskuzi na téma komunální politiky jsme zkusili smažené placky, které připravili naši mladí členové.

   Volební štáb politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ na tiskové konferenci zhodnotil výsledky komunálních voleb, které se konaly 10. i 11.10.2014 r. COEXISTENTIA se zúčastnila v 18 městech a obcích na Zaolzí a získala dohromady 41 mandátů. V Petrovicích u Karviné zastupitelkou zůstala Helena Michalska.

    Členky klubů žen PZKO z celého Těšínského Slezska přijely v sobotu 30.10.2014 do Bystřice na každoroční Podzimní setkání. V sále Domu PZKO Bystřice se shromáždilo asi 100 žen. Klub žen MS PZKO Petrovice zastupovaly Wanda Fusek a Jarmila Mira. Jednání bylo zahájeno kulturním programem, ve kterém vystoupily školní pěvecké sbory místní polské školy. Před obědem byl čas na chutné občerstvení připravené klubem žen PZKO Bystřice. V průběhu akce Sekce žen Hlavního výboru PZKO představila plány na následující měsíce a příští rok. V rámci setkání se konaly přednášky o okrasném cukrářském umění. Z marcipánu je možno udělat květiny nebo mnoho jiných podob. Byla připravena také ukázka provádění ozdob z filcu. K tomu je třeba pouze mýdlo, voda a zbarvená vlna.

   V Domě PZKO se konala 9.11.2015 slavnost „25 let demokracie v Čechách a v Polsku”. – Chtěli jsme oslavit jak české, tak polské výročí dosažení statusu demokracie. Ke společnému slavení jsme pozvali děti Základní školy v Gołkowicích, české Základní školy Petrovice u Karviné a děti členů naší skupiny, kteří navštěvují Základní školu s polským jazykem vyučovacím Karviná-Fryštát – řekla předsedkyně MS PZKO Petrovice. MS PZKO spolupracuje s polskými Gołkowicemi, ležícími ihned za hraniční mezi. Pořádá také akce pro nejmladší, kterých se účastní také čeští občané Petrovic u Karviné. Tedy, když všichni najednou přijeli do petrovického Domu PZKO, ukázalo se, že sál je příliš malý. Protože žáci přijeli nejen se svými pedagogy, kteří je připravili k vystoupení, ale také s rodiči. Děti z Gołkowic s národními vlajkami v rukách, zahájily program státní hymnou. Prezentovali vlastenecké básně a písně. Čeští žáci z Petrovic u Karviné básně českých autorů zpestřili hrou na flétnu, skupina děvčat v národních krojích vázankou tanců a písní sáhla do regionálních tradic. Talentované ratolesti členů petrovické skupiny PZKO se předvedly v bohatém uměleckém programu. Hlediště vyslechlo básně klasiků polské dětské literatury, byla také báseň v jazyce českém a jazyce anglickém. Děti hrály na kytaru a na piano. Vystoupení ukončilo společné odzpívání písně „Płyniesz Olzo”. MS PZKO předala každému dítěti knižní publikaci. Polské děti obdržely knížky „Kocham Polskę”, české „Dějiny českých zemí”. Nechybělo také chutné občerstvení pro každého účastníka slavnosti.

   V úterý 18.11.2014 diskusní klub uspořádal přednášku s lékařskou tématikou. Přednášejícím byl MUDr Roman Najder, lékař pracující na radiologickém oddělení Hornické nemocnice Karviná-Nové Město, který už šest let bydlí v Petrovicích u Karviné. Tématem jeho přednášky byly především radiologické metody, které je možno využít na oddělení, na kterém pracuje – klasický rentgen, počítačová tomografie s obracející se rengenovou lampou, mammograf. Někdy, aby konkrétní snímek byl čitelný, vstřikuje se vyšetřovanému pacjentovi činidlo jódu. Rentgenové snímky se zpracovávají digitálně na kazetách. Jinou metodou je sonografie, to je magnetická rezonance využívající bezpečné elektromagnetické vlny.

   V neděli 7.12.2014 se konala tradiční Mikulášská besídka. Do Domu PZKO přijeli zástupci všech generací místních Poláků. Do úlohy Mikuláše obdarovujícího děti se vtělila předsedkyně skupiny Jadwiga Karolczyk. V programu vystoupily všechny děti – připravily básničku, píseň a vystoupení na piano a kytaru. Občerstvení připravil klub žen. Všichni mile strávili nedělní odpoledne.