Místní skupina PZKO Petrovice u Karviné v roce 2000

 

V neděli 23.1.2000 se konala výroční schůze Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu Petrovice u Karviné. Jednání řídily Maria Maciążek, předseda MS PZKO i Jadwiga Karolczyk, tajemník MS PZKO. Hlavní výbor PZKO zastupoval Józef Lugsch. Výbor MS PZKO uspořádal v roce 1999 bál, přednášku o začátcích časopisectví na území Zaolzí, Den matek, radovánky, pečení stryků, mikulášskou a vánoční besídku. Konala se rovněž vzpomínková slavnost u příležitosti 40. výročí vzniku už neexistujího pěveckého souboru „Łaziki”, kdysi působícího velmi pružně, sklízející nejen potlesk posluchačů, ale rovněž uznaní vedení svazu. Aktivně působil smíšený pěvecký sbor „Piotrowice-Marklowice”, který má ve svém repertoáru světské a náboženské písně. Setkání pěveckého sboru se konala pravidelně ve čtvrtky. Hlavní duší akcí je aktivní Klub žen, bez kterého by se nemohla konat žádná akce. Setkání měl jednou za měsíc a pořádal m. j. výlety na Ostravici a také do Bystřice-Pasek. Výroční schůze schválila činnost v roce 1999 a také schválila plán práce a rozpočet na rok 2000. Je plánováno uspořádání tradičních akcí a také účast ve Festivalu PZKO. Skupina se bude rovněž podílet na organizaci česko-polských obecních akcí, a to jak v Petrovicích u Karviné, tak v Godově a také pozve pěvecký sbor z Godova na akci ve Skupině.

    Místní skupina PZKO Petrovice u Karviné pozvala své členy 14.4.2000 na akci u příležitostí Dne matek. Program provedl pěvecko-taneční soubor „Wiolinek”, který působí pod vedením učitelky Ewy Blanik při polské základní škole Karviná-Fryštát. Současně „Wiolinek” má 30 členů, rozdělených do dvou skupin, starší a mladší. Starší skupina vystupuje v těšínských krojích. Provádí vícehlasové lidové písně a také populární současné písně. Mladší děti zpívají především současné dětské písně. Soubor v letošním roce obsadil třetí místo ve finále celopolské Přehlídky dětské písně „Slezské zpívání” („Śląskie Śpiewanie”).

    Místní skupina PZKO Petrovice u Karviné pozvala své členy a příznivce na Festival PZKO, který probíhal ve dnech 27-28.5.2000 v Třinci. V rámci programu vystoupil soubor „Bajm” (sobota) a Reprezentační soubor polské armády (neděle). MS PZKO Petrovice a MS PZKO Dolní Marklovice objednaly autobus, a naši sboristé vystoupili v rámci spojených pěveckých sborů Pěvecko-muzického sdružení.

    Tradiční Zahradní slavnost (Festyn Ogrodowy) uspořádala MS PZKO Petrovice 25.6.2000. Bohužel, počasí nepřálo. Akce se proto konala v klubovně PZKO, z menší než očekávanou účastí členů. Avšak ti, kteří dorazili, mile strávili v kruhu přátel nedělní odpoledne.

    „Głos Ludu” – noviny Poláků v České republice zpřístupňují své sloupce široce chápané komunální politice. Noviny věnovaly několik článků rovněž Petrovicím u Karviné. Informace získala redakce od starosty obce, Petra Trojka, a zpracovala je redaktorka Martyna Radłowska-Obrusnik.

    V neděli 5.11.2000 uspořádala Místní skupina PZKO Petrovice u Karviné přednášku p. t. „Rod Larischů na Těšínském Slezsku”. Přednášku pronesl historik Hlavního výboru PZKO, Otokar Matuszek z Horní Suché. Po přednášce odpovídal na otázky přítomných. Několik členů, m. j. Władysław Karolczyk, Anna Piechaczek, Henryk Toman, sdělili si své vzpomínky nebo vzpomínky svých rodičů, týkající se rodu Larischů. Na začátku XVI. století, mezi místními rody se začíná uvádět rovněž rod Larischů. Larischové tvořili značnou konkurenci pro jiné rody na území Těšínského Slezska. Jak udávají historické zdroje, rod pocházel z Irska. V Osvětimském knížectví byli starosty s dědickým právem. V roce 1515 odkoupili od města Těšín Ligotu. Zůstali rodovými aristokraty s významnými politickými vlivy v Anglii, Německu a Rakousku, maršálky, ministry. Kolem 1596 roku koupili od bohaté rodiny Bieńkowských město Karvinou. Ve XII. století koupili zemské statky v Albrechticích a Stonavě, získali Fryštát, Rychvald, Lutyni, Porubu. Byli rovněž fundátory a opatrovníky kostelů na Těšínsku. Ve druhé polovině XIX. století začali zakládat Kamenouhelné doly v Karviné a Horní Suché, postavili hornické kolonie, hornickou nemocnici. V Petrovicích založili továrnu na sodu. V roce 1890 uvedli do provozu v Solci pivovar, lihovar, sladovnu, zase v Horní Suché továrnu na cukr. Franciszek Popiołek v publikaci „Dějiny rakouského Slezska” uvádí, že v roce 1910 Larischové vlastnili 12 000 hektarů země, 9 pánských dvorů, karvinský pivovar, lihovar, 12 zámků (m. j. v Prstné), 10 průmyslových závodů a zaujímali druhé místo mezi bohatými rody Těšínského Slezska, hned po Habsburcích. Larischové vlastnili zámky na Těšínském Slezsku, v Čechách a Rakousku. V den Festivalu PZKO, 7.6.1997, se konal w Kostele Povýšení sv. Kříže v Karviné-Fryštátě pohřeb Jana Larischa, posledního hraběcího potomka.

    Politické hnutí COEXISTENIA-SOUŽITÍ přihlásilo do voleb krajského zastupitelstva Ostravského kraje (později přejmenovaného na Moravskoslezský kraj), které se konaly 12.11.2000, kandidátní listinu se 65 kandidáty a 5 náhradníky. Počítali jsme, že překročíme 5-proc. volební prah, avšak skutečnost se ukázala jako velmi brutální. Dobrý výsledek v bývalých okresech Karviná a Frýdek-Místek nerekompenzoval výsledky v ostatních okresech, a k dosažení úspěchu je nutný dobrý výsledek v Ostravě, kde bydlí nejvíce občanů kraje. Listina získala podporu celkem 2,73 proc. voličů. Funkcionáři COEXISTENTIE byli nuceni ve svých volebních plánech změnit taktiku. Nutná bude spolupráce s jinými politickými stranami.