Místní skupina PZKO Petrovice v roce 2012

 

   V roce 2012 byl aktivní diskuzní klub. V pondělí 9.1.2012 se konalo setkání členů PZKO s předsedy Místní skupiny PZKO Dolní Lutyně a Místní skupiny PZKO Věřňovice Marii Sztwiertnia a Josefem Tobolou. MS PZKO Dolní Lutyně působí od roku 1947. Má 82 členů, nejaktivnější je smíšený pěvecký sbor „Lutnia“ se 103letou tradicí. Na pořádání akcí pronajímá obecní Kulturní dům. Minulý rok uplynul ve znamení jubilea klubu mladých, který byl založen v roce 1971. Významné místo v činnosti skupiny zaujímá klub žen. K tradičním akcím patří plesy, radovánky (festyny), přednášky, zájezdy a štědrovečerní besídky či oslavy Dne matek. PZKO ve Věřňovicích, které dnes jsou součástí obce Dolní Lutyně, vzniklo v roce 1947. Výhodnou polohu Domu PZKO, který leží těsně u Olzy, využívají věřňovičtí členové PZKO na pořádání plenérových akcí. Dlouhou tradicí zde mají červnové akce související s obřadem pouštění na vodu věnečků. Od dvaceti let jsou součástí radovánek na česko-polské hranici. Ze začátku hranici bylo možno překračovat na mimořádné jednorázové propustky, akce nabývala na významu, hostů z Polska přibývalo. Radovánky zahajuje průjezd koňských přípřeží a traktorů, na programu jsou vystoupení dechových orchestrů, školních souborů, folklorních souborů. V roce 2007 byl předán k užívání úsek rekreační plavby po Olze, projekt byl pojmenován Slezské Benátky. Dům PZKO se stal základnou vodáků, využívá ho Vodácký klub Posejson. V Dolní Lutyni je polská mateřská škola a polská základní škola, která má charakter spádové školy. Obě skupiny PZKO spolupracují se školou.

   V sobotu 18.2.2012 se konala výroční schůze MS PZKO. Referát o činnosti skupiny v roce 2011 přednesla její předsedkyně Jadwiga Karolczyk. Členská základna má 120 osob, z toho 30 % je aktivních. V minulém roce se konaly tradiční akce, jako Den matek, Smažení placků (Strykówka), Mikulášská besídka. Velkou popularitou se těší výstava ručních prací klubu žen. Diskusní klub uspořádal pět tématických setkání. Konal se výlet do Žywce a zahrad v Pisařowicích. Delegáti skupiny se účastnili jednání Konventu prezesů PZKO v Českém Těšíně. Byl schválen plán práce pro příští rok. Výbor skupiny a revizní komise pracovaly v neměnném složení.

   Za účastí 16 osob jednal 5.3.2012 v Petrovicích u Karviné Obecní sejmik Kongresu Poláků v ČR. Kongres zastupovala Małgorzata Rakowska funkcionářka Sdružení polských učitelů. Přítomná byla redaktorka „Głosu Ludu“ Danuta Chlup. Informaci o činnosti polských spolků v obci, Místní skupiny PZKO Petrovice a Místní skupiny PZKO Marklovice, sdělila Jadwiga Karolczyk, předsedkyně MS PZKO Petrovice. V obou skupinách během roku je pořádáno několik akcí. V petrovické, která má 120 členů, je aktivní klub žen a diskusní klub. Obdobné akce pořádá MS PZKO Marklovice, která má 90 členů. Kromě tradičních setkání jsou to hlavně závody ve stolním tenise a šachové turnaje. Małgorzata Rakowska informovala o kampani před Sčítáním lidu „Prosazuj polskost” („Postaw na polskość”), dokumentaci týkající se vrácení předválečných  polských statků a jednání v Praze týkající se polského školství. Zdůraznila velmi důležitou úlohu „Głosu Ludu“, novin, jejichž vydavatelem je Kongres Poláků v ČR. V diskuzi přítomní začali hořet Sčítáním lidu. Petrovice u Karviné jsou nejpočetnější vesnickou obcí v Moravskoslezském kraji, ve které bydlí 5 350 občanů, z toho je přes 500 cizinců. Jsou to lidé, kteří zde žijí celý život, ale také horníci s polským nebo slovenským pasem, ubytování v Hotelovém domě. Poláků žije v Petrovicích u Karviné 699, bez osob, které přihlásily dvě národnosti, polsku a českou. Delegáty na Valné shromáždění Kongresu Poláků, které se konalo 28.3.2012 v Českém Těšíně, byli zvoleni Jadwiga Karolczyk a František Żywczok. Obecním zmocněncem byl zvolen opět František Żywczok.

   „Činnost klubů žen PZKO” – to bylo téma referátu, který přednesla 19.3.2012 Henryka Żabińska funkcionářka Sekce žen, působící při Hlavním výboru PZKO, spoluautorka knihy „Kluby žen v životě Svazu” („Kobiet w życiu Związku”) z roku 2009. Přednášející charakterizovala osobnost Wandy Wójcik, jedné z nejobětavějších funkcionářek Sekce žen. Díky její pracovitosti a svědomitosti disponujeme dnes archivními materiály, které bylo možno zhlédnout na obrazových tabulích, zpřístupněných Dokumentačním střediskem Kongresu Poláků. Profesor Wanda Wójcik se narodila v roce 1910 v Orlové, byla absolventkou Učitelského semináře ve Slezské Ostravě, vlastnila aprobaci pro český jazyk a ruční práce. Dálkově vystudovala fyziku, chemii a biologii na univerzitách v Brně a Olomouci. Plynně ovládala sedm jazyků. Její otec byl zavražděn v koncentračním táboře Mauthausen-Gusen. Působila v Místní skupině PZKO Orlová, založila Klub učitelů důchodců (Klub Nauczycieli Emerytów). Pronášela přednášky, psala kroniky. Celý svůj život věnovala společenské činnosti. Zemřela v roce 1988 a byla pohřbena na orlovském hřbitově. Přítomní si na přednášce připomněli rovněž minulost klubu žen v Petrovicích u Karviné. První Spolek hospodyň (Koło Gospodyń) byl založen v 50tých letech, v době vzniku MS PZKO Petrovice. Vedoucí se stala Anna Janusz, později řízení klubu převzaly Elżbieta Piechaczek a Alojzja Błatoń, současnou vedoucí je Wanda Fusek. Tradiční akcí petrovického klubu žen jsou výstavy ručních prací, výšivek, svátečních dekorací nebo pletení. Klub se účastní setkání funkcionářek, radovánek, výletů. Je také spolupořadatelem poznávacích zájezdů pořádaných skupinou PZKO. Kromě organizace vlastních akcí navštěvuje akce sousedních skupin.

   V sobotu 21.4.2012 se konala v Domě PZKO v Petrovicích u Karviné mezinárodní konference n. t. „Výsledky polského Předsednictví v Evropské unii“. Jejím pořadatelem byla obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s. a Místní skupina PZKO Petrovice. Jednání řídili Zoltán Domonkos předseda správní rady Koexistencia o.p.s. a Jadwiga Karolczyk předsedkyně MS PZKO. Čestnou záštitu převzala generální konzulka Polské republiky v Ostravě Anna Olszewska. Hlavní referát přednesl poslanec Evropského parlamentu Jan Olbrycht. Ve svém referátu uvedl úkoly jednotlivých orgánů Evropské unie a jejich kompetence k orgánům jednotlivých členských států. Předsednictví – to je rotační orgán, když každý půl rok je obměňován stát předsedající Unii – Polsko předsedalo ve druhém pololetí roku 2011 po maďarském Předsednictví, a před dánském Předsednictví. Projednal problematiku zavádění strukturálních fondů, kde se zvýšily požadavky Evropské komise a zpřísnily kontroly. Proto každá investice, která je podporována Evropskou unii, bude prověřována. Při pouštění se do předsevzetí za evropské peníze měli bychom se zamyslet, zda opravdu tyto potřebujeme, zda podstatná většina lidí, kterých se to týká, s tím souhlasí a také, což je nejdůležitější, aby investice přinášela výsledky, a nenavyšovala náklady. Generální konzulka Anna Olszewska, mluvila o polském Předsednictví s pohledu činnosti Generálního konzulátu PR v Ostravě. Referáty přednesli také Jerzy Czap předseda Sekce regionálních dějin PZKO – n. t. připravovaného vydání knihy Stanisława Zahradnika „Poláci ze Zaolzí v nejvyšších zákonodárných orgánech Československa, České republiky a Polska 1919-2010“, Krzysztof Szelong ředitel Těšínské knížnice (Książnicy Cieszyńskiej) n. t. petrovického hlediska vypuknutí I. Slezského povstání v roce 1919. Stanisław Gawlik jménem politického hnutí COEXISTENTIA sdělil informace o plánu výstavby interaktivní tabule připomínající tuto ozbrojenou akcí v Petrovicích, a Tadeusz Toman, ředitel Koexistencia o.p.s. informoval o výsledcích Sčítání lidu. Vystoupil rovněž starosta obce Petrovice u Karviné Marian Lebiedzik, a předseda politického hnutí COEXISTENTIA Alexander Pálffy. Dorazil také starosta sousední obce Zebrzydowice, Andrzej Kondziołka. Účastníci jednání měli možnost ujmout se slova v diskuzi. Informace z jednání podávali novináři polského tisku na Zaolzí („Głos Ludu”, „Zwrot”), polská redakce Českého rozhlasu Ostrava a redakce REPORT české veřejnoprávní televize.

   V úterý 8.5.2012 MS PZKO Petrovice uspořádala autobusový zájezd, jehož cílem bylo málopolské město Wadowice a sousední Inwałd. Wadowice – to je místo, kde se v roce 1920 narodil papež Jan Pavel II. Navštívili jsme Baziliku obětování nejsvatější Panny Marie (Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Marii Panny) na wadowickém náměstí a Muzeum Jana Pavla II. Každý, již samostatně, si mohl zakoupit populární kremówku. Papež-Polák, ještě jako student Karol Wojtyła, chodil na kremówky do cukrárny na náměstí, a takto udělal obrovskou reklamu tomuto výrobku. V Inwałdu jsme strávili odpoledne v Parku Miniatur, kde se nacházejí miniaturní polské a světové stavby. Jsou tu také kolotoče a jiné atrakce.

   V sobotu 2.6.2012 MS PZKO Petrovice uspořádala pro své členy a příznivce besídku u příležitosti Dne matek a Dne žen. V průběhu akce byly připraveny hry pro děti, a přítomným ženám byly předány květiny. Občerstvení připravil tradičně klub žen. V zahradě u Domu PZKO závodníci lukostřeleckého klubu „Juventus“ z Karviné učili děti i dospělé střílet z luku do zvlášť pro tento účel umístěných terčů. Každý měl možnost vyzkoušet si své schopnosti v této sportovní disciplíně. Hostem akce byla 17-letá studentka karvinského gymnázia, Karin Cieslarová z Petrovic u Karviné, mistryně světa v rychlém psaní na počítači. Tento titul získala v minulém roce v Paříži. Mistrovství světa se účastnilo přes 600 závodníků z 35 států světa. Z většího počtu sedmi disciplín ve třech se umístila do třetího místa – zvítězila z diktátu z českého jazyka z možnosti korektury, druhé místo obsadila z diktátu z cizích jazyků (zvolila španělský a slovenský jazyk), a třetí místo z 30-minutového opisování textu. Takové výsledky ji daly celkově první místo v kategorii Junior. Mistryně ukázala vzorek svých dovedností, předložila fotografie z účastí v pařížském mistrovství a také z dřívějšího mistrovství v Číně v roce 2009.

   Procházka s přednáškou o dějinách Místní skupiny PZKO Petrovice a setkání s předsedou PZKO uspořádal v pondělí 18.6.2012 výbor MS PZKO Petrovice. Sraz byl určen před petrovickým římskokatolickým kostelem zasvěceným sv. Martinu. Kostel byl vystavěn v roce 1789, na původním místě dřevěného kostela. Zděná fara vznikla v roce 1852. V letech 1869, 1901 a 1908 byl kostel rekonstruován. Informace na téma historie skupiny PZKO doplněné o údaje z dějin obce, které souvisejí s tratí procházky, připravil předseda diskuzního klubu Tadeusz Toman. Informoval o první písemné zmínce o Petrovicích z roku 1305, historii farního kostela, který dohromady s farou a dřevěnou školní budovou shořel v polovině XIX. století. Bohoslužby se tu konaly v polském jazyce. Jak píše Irena Hajzlerová v knize „Pohledy do Petrovic u Karviné“, první mše v českém jazyce se konala teprve dne 26.9.1926. Na místě parkoviště kdysi stála zděná patrová polská škola, co se týká české školy – byla otevřena v roce 1925. Po II. světové válce v této budově působila polská škola nižšího stupně, která existovala do 31.8.1975. Posledním ředitelem byla Wanda Kondziołka. Po roce 1999 působila v budově restaurace „U Zvonu“, dnes je tu Hotel Dakol. Účastníci procházky se zastavili  před  jednou ze dvou památek na území obce, které jsou zapsány v rejstříku Ministerstva kultury, Kamenným křížem Kalvárie z roku 1858 (druhou památkou je Socha sv. Jana Nepomucena u cesty ve směru na Karvinou). V Petrovicích u Karviné je také několik kamenných křížů, a jeden z nich se nacházel na trati procházky. Zastavili jsme před budovami, ve kterých kdysi sídlily následující v pořadí klubovny skupiny – hospodou Urbanczyk, kde PZKOvci působili v období od vzniku skupiny dne 27.11.1947 do roku 1951 a také, nacházející se v žalostném stavu, budovou Tirasůvky, kterou v roce 1951 PZKO adaptovalo z původní stolárny na svou druhou klubovnu. Potom v období od roku 1966 do roku 1975 skupina působila v dřevěném baráku bývalé chemické továrny a v blízkém parku, avšak tato budova ani park již neexistují. Položením květin u pomníku petrovických obětí hitlerovských koncentračních táborů, který byl odhalen 20.11.1973, PZKOvci uctili památku zavražděných. Na jeho tabuli je patrný nápis „Obětem koncentračních táborů – Ofiarom obozów koncentracyjnych“, a vedle 9 jmen: Jan Gawełczyk, Franciszek Grobelny, Ignacy Masztalerz, Julia Masztalerzowa, Rudolf Korpak, Jan Kot, Franciszek Krótki, Alojzy Popiołek, kn. Jan Szymeczek. Byly připomenuty rovněž petrovické obětí stalinských táborů, které se bohužel nedočkaly zvěčnění, Sylwestra Burzyka, Erwina Ruska, Szczepana Stemona, Franciszka Reka. Procházka byla ukončena před současným sídlem, Domem PZKO v centrum obce, které bylo slavnostně otevřeno 16.10.1976. Dům byl postaven v tzv. akci „Z” členy PZKO a je majetkem Obce. Tu se dnes soustřeďuje kulturně-osvětová činnost místních Poláků. Byli vzpomenuti funkcionáři, kteří zakládali MS PZKO dne 27.11.1947. Prvním předsedou byl Erwin Hołek, tajemníkem Robert Burzyk, a pokladníkem Antoni Masłowski. Kromě toho v kronice skupiny můžeme najít jiné osoby, které působily při popularizování polské kultury, m.j. Dominik Kania, Emil Sobocik, Rudolf Wójcik a jeho manželka Elżbieta. V MS PZKO byly tehdy registrovány tři sekce – divadelní, sportovní a pěvecká. V rámci pěvecké sekce působil smíšený sbor Hejnał, mužský Zgoda, sbormistrem byl  Leon Janiurek. Pamatujeme přednášky MUDr. Karola Rotigla, známé a populární osoby, v období II. světové války léčil vysídlené Poláky v Polenlagru v Prstné, chudé zdarma. V tomto období působil kabaretní soubor Łaziki, jehož zakladatelem byl Erwin Masłowski. V jejich práci pokračovali další funkcionáři, vedoucí výstavby Domu PZKO Henryk Toman, jeho zástupce Teofil Tomala, hospodáři Józef Błatoń a Władysław Sztuła a také funkcionářky klubu žen Anna Janusz, Elżbieta Piechaczek, Alojzja Błatoń, hybné síly pěvectva Tadeusz Błanik a Erwin Michalski, kronikáři Jan Wachtarczyk, Sylwester Mencner, Danuta Toman. Předsedou, který nejdéle plnil funkci předsedy skupiny, protože 16 let, byl Oskar Mikula. V Domě PZKO působil Smíšený sbor Piotrowice-Marklowice, klub mladých Piwnica, působila Kapela Podwórkowa. Druhá část pondělního odpoledne, setkání s předsedou PZKO Janem Ryłkem, byla věnována diskusi na aktuální témata, která trápí místní PZKOvce. Akce se účastnili studenti Fakulty etnologie a věd o vzdělávání Slezské univerzity v Katovicích se sídlem v Cieszynie. Studenti pobývající na desetidenním vědeckém táboře v Petrovicích u Karviné, vedeném lektory Janem Kajfoszem a Bogdanou Najder, prováděli výzkumy týkající se „obrazu česko-polského pohraničí na Těšínském Slezsku“.

   Za přítomnosti milovníků polské knihy byla 19.11.2012 otevřena v Regionální knihovně v Karviné-Fryštátě Výstava polské knihy. Jejím hlavním pořadatelem bylo Sdružení milovníků polské knihy (Stowarzyszenie Miłośników Polskiej Książki). Akci finančně podpořili Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky v rámci úkolu „Spolupráce s Polonií a Poláky za hranicemi“, město Český Těšín, statutární město Karviná. Slavnostní otevření výstavy bylo spojeno s promoci povídek Gustawa Morcinka „Z říše Pusteckého“. Kniha Morcinka byla přeložena do českého jazyka. Na výstavě se prezentovalo mnoho vydavatelství, bylo prezentováno několik set knižních titulů, několik titulů časopisů, nechyběly regionální publikace Těšínské knižnice (Książnicy Cieszyńskiej) a Matice Těšínska (Macierzy Ziemi Cieszyńskiej).

   V sobotu 29.9.2012 členové a příznivci MS PZKO se zúčastnili Strykówky spojené s přednáškou Władysława Owczarzého, technického redaktora „Głosu Ludu“, který vyprávěl o svých vášních, zejména sběratelských. Ukazoval staré fotografie, doplnil příslušný komentář. Vyprávěl o sběru informací nt. fotografických dílen na Těšínském Slezsku, a především ve Fryštátě a ve staré Karviné. Ukázal fotografii z Petrovic se současnou prosbou o pomoc s umístěním dílny, která zde působila – jak vyplývá z polsko-německého nápisu na rubu fotografie. Fotografem byl G. Vetterl. Bohužel, dokonce pro autorky vydavatelství knih o obci, fotografie byla velkou záhadou, protože pravděpodobně pracovna působila velice krátce a pouze v období Rakousko-uherské monarchie. Přítomné také zaujalo sběratelství zbožných tiskovin, a konkrétně tzv. svaté obrázky. Další vášní hosta je sběratelství exlibrisů. Na příkladech umístěných v albu každý se mohl podívat co to je „exlibris” a zhlédnout jejich krásu a různorodost. Władysław Owczarzy vyprávěl rovněž o svých přátelstvích s některými výtvarníky našeho regionu, a také o těchto umělců z Petrovic u Karviné. Na závěr všichni ochutnali „stryky“, to je bramborové placky, které připravil klub žen.

 

   V sobotu 6.10.2012 se konala v Domě PZKO v Petrovicích u Karviné přednáška nt. Velké šelmy v Beskydech“. Pořadatel přednášky, diskusní klub, pozval Bc. Tomasze Krajču, bakaláře Univerzity Palackého v Olomouci na fakultě ochrany životního prostředí, člena sdružení „Duha“, zabývajícího se ochranou přírody, aby přednesl referát na uvedené téma. Přednášející zajímavým způsobem mluvil o šelmách, které žijí v Beskydech – medvědech, vlkách a rysech, uvedl jejich popis, způsob lovu, počet zvířat v našich lesích, jejich migraci a  nutnost ochrany. Využil názorné pomůcky: fotografie, modely, mapky, plakáty, brožury, nálepky, proto jeho přednáška zaujala také mládež a děti. Po ukončení přednášky se konalo setkání s kandidáty do vedení Moravskoslezského kraje. Možnost prezentace využili starosta obce, Marian Lebiedzik (ČSSD) a Bohuslav Chwajol z Orlové (SPOZ-Zemanovci). Po prezentaci následovala diskuze na téma volebních programů obou politických stran, funkcionáři představili přítomným témata projednávaná obvykle v krajských orgánech, a také v komisích a výborech zřízených Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje.