Místní skupina PZKO Petrovice v roce 2016

 

   V úterý 16.2.2016 se konalo v Domě PZKO v Petrovicích u Karviné setkání s vedoucí Oddělení polské literatury Regionální knihovny Karviná-Fryštát a funkcionářkou Sdružení přátel polské knihy, Helenou Legowicz. Knihovna s polským knižním fondem se nachází na náměstí v Karviné-Fryštátě, každý ji může navštívit. Poplatek za čtenářský průkaz je symbolický. Přednášející zdůraznila rovněž, že na našem území má dlouholetou tradici Výstava polské knihy. Kdysi se konaly každoročně v říjnu, který byl měsícem polské knihy. Jejich pořadateli byly jednotlivé Skupiny PZKO. V této tradici pokračuje dnes Sdružení přítel polské knihy. Výstavy se konají obvykle v Jablunkově, Českém Těšíně, Třinci a Karviné a jsou často spojeny s promocí konkrétních knižních titulů, které vycházejí v České republice v polském jazyce nebo s autorskými setkáními. A to přes nesmírné úsilí pořadatelů. Jsou těžkosti se sehnáním knih na výstavu a s jejich zapůjčením. Menší byl rovněž zájem čtenářů, což je zajisté spojeno s užší nabídkou. V budoucnu pořadatelem výstav bude sdružení Zenona Wirtha. Zejména důležité jsou výstavy pro děti, které rozvíjejí čtenářské zájmy mládeže. Helena Legowicz představila rovněž svůj profesní životopis. Po ukončení studia na Varšavské univerzitě v roce 1987, začala pracovat v Okresní knihovně, dnes Regionální knihovně v Karviné, a ve stejném oddělení pracuje už 35 let. Nelituje svého rozhodnutí, protože je to práce která ji zajímá a naplňuje. Je laureátkou několika cen, mezi jinými byla vyznamenána za popularizaci čtenářství. Všichni v její rodině – manžel, syn a dcera čtou knihy. Po přednášce pokračovala diskuze na téma čtenářství na území naší obce. Kdysi existovala knihovna při Místní skupině PZKO, starší členové pamatují tehdejší knihovníky Karola Kapustu nebo Jan Wachtarczyka. Dnes, stejně jako v mnoha jiných obcích, polský knižní fond je k dispozici v českých knihovnách. S cílem rozšířit nabídku, byl uplatněn tzv. výměnný cyklus, a tento je k dispozici rovněž v Petrovicích u Karviné. Byl předložen návrh, aby do plánu práce MS PZKO byl doplněn požadavek rozvoje čtenářství a pozvání s přednáškou místní knihovnice, Ewy Podstawka.

   14.3.2016 přijel do Prahy prezident Polské republiky, Andrzej Duda, aby se na Velvyslanectví PR setkal s Poláky žíjicími v České republice. Vyznamenal zasloužilé funkcionáře, kteří pracují ve prospěch polského střediska v Čechách, za šíření polské kultury a polských národních tradic.  Zlatým křížem za zásluhy prezident vyznamenal m. j. Wandu Fusek, občanku naší obce. Prezident zdůraznil, že vztahy mezi Polskem a Českou republikou v otázkách týkajících se polské národnostní menšiny jsou velmi dobré.

   V úterý 19.4.2016 se konalo setkání Diskuzního klubu, jehož hostem byl předseda MS PZKO Karviná-Ráj, Tadeusz Puchała, který tuto funkci plní nepřetržitě od roku 1970. PZKO-vci z Karviné-Ráje organizují akce v Domě PZKO, který vznikl po důkladné rekonstrukci dřevěné školní budovy zakoupené v roce 1966. Hlavní činnost skupiny se soustřeďuje kolem klubových setkání, aktivní je Klub žen a Klub seniora. V předválečných polských pěveckých tradicích v Ráji pokračuje smíšený pěvecký sbor Dźwięk, který v příštím roce bude slavit 90. výročí činnosti. Z větších pořádaných akcí můžeme jmenovat Kopaczówku, Pouť, Pochowaní basy. Samostatný ples v Ráji už nepořádají, naopak spolupracují s jinými karvinskými skupinami PZKO při pořádání Reprezentačního polského plesu v Domě Družba v Karviné-Fryštátě. Do akcí, které plní důležitou úlohu v činnosti skupiny patří každoroční Máj nad Olzou, který trvá celý měsíc v Lázeňském parku v Karviné-Darkově.

   V neděli 17.4.2016 se konal v Domě PZKO Obecní sejmík Kongresu Poláků v České republice. Do jeho uspořádání se zapojila předsedkyně Místní skupiny PZKO Jadwiga Karolczyk. Nezištně připravila zasedací místnost, občerstvení, a navíc zajistila dopravu hostů přítomných na jednání, člena Rady Kongresu Poláků Michała Przywaru a redaktora „Głosu Ludu” Magdalenu Ćmiel. Sejmík byl zahájen téměř s hodinovým zpožděním, protože hosté měli problémy s proniknutím do Domu PZKO. Účast byla poměrně nízká, avšak Sejmík svůj úkol splnil. Byli zvolení delegáti na Valné shromáždění, které se konalo následující sobotu v Českém Těšíně. Článek z jednání zveřejnil „Głos Ludu” z 19.4.2016 („Sejmíky v cíli”). Noviny píšou, že sejmík byl adresován rovněž Polákům, kteří bydlí v Marklovicích. Výchozím bodem prezentace Przywary byla informace o pilíři polskosti, kterým je rodina. – Otázka zní, jak do této rodiny proniknout. Rodina se soustřeďuje kolem školy, proto právě škola je pro nás prioritou. Roste počet smíšených manželství. Polskost bude nutno propagovat jinak, než před lety. Velmi důležitá je diskuze a zdůraznění výhod plynoucích z dvojjazyčností. V Petrovicích polská škola není, místní děti dojíždějí do zařízení v Karviné-Fryštátě. Polské středisko je soustředěno kolem PZKO. – Byla jsem zavázána, abych informovala, že potřebujeme právní podporu v souvislosti s Domem PZKO, který, přestože ho postavili naši předkové, je majetkem obce. Stejně jako hospoda umístěna hned vedle. Hospoda je opravována. Mají být proraženy dveře, díky čemuž hospoda bude spojena s Domem PZKO. Nic na toto téma nevíme. Situace je vážná, protože budova Domu PZKO byla dána do zástavy – řekla Karolczyk a zdůraznila, že obec navrhla petrovickým PZKO-vcům sloučení se s Místní skupinou v Marklovicích. V diskuzi byla zmíněna rovněž interaktivní multimediální tabule s informacemi o vypuknutí 1. Slezského povstání v roce 1919 v Petrovicích. – V této věci rovněž potřebujeme podporu – doplnila. Byla projednávána rovněž možnost využívání služeb logopeda z Polska v polskojazyčných školách.

   V sobotu 14.5.2016 se konala v Domě PZKO v Petrovicích u Karviné schůze Republikové rady politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ Zúčastnil se ho m. j. Jiří Cieńciała, zmocněnec vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj, který se rozhodl kandidovat do Senátu. Zdůrazňoval význam technických oborů ve školách. Bylo diskutováno mezi jinými na téma nutnosti restrukturalizace hutnického průmyslu v regionu, v souvislosti s omezením těžby uhlí v dolech OKD. Jednání se účastnila Jadwiga Karolczyk, která je členem revizní komise COEXISTENTIE a Zdzisław Mikula, předseda místní skupiny COEXISTENTIE. Bylo přijato mezi jinými usnesení na téma zřízení interaktivní tabule na budově v Petrovicích u Karviné, ve které byl generální štáb 1. Slezského povstání, která by připomínala povstalce z roku 1919.

  Rovněž v sobotu 14.5.2016 (po schůzi COEXISTENTIE-SOUŽITÍ) členové MS PZKO uspořádali Smažení vaječiny a také Den matky a Den dětí. Nová předsedkyně Klubu žen MS PZKO Marcela Mira navrhla, aby se smažení vaječiny ujal „mladý” Klub žen. Kdysi se tyto tří akce konaly samostatně. Avšak už několik let jsou slaveny dohromady. Důvodem je podnikatelské usilování a časová lenost, tak charakteristické pro dnešní dobu. V programu vystoupily ratolesti naších členů. A tak na klavír krásně zahrála Ania Najder. Patrycja Kondziołka hrála na klavír a znamenitě recitovala. Laura Čapek recitovala, naopak její bratr Gabi Čapek se rozhodl přistoupit k tématu nadmíru moderně, když využil ve svém vystoupení mobilní telefon. Marek a Kuba Klikarovi hráli na kytaru. Mimořádný způsob vystoupení zvolil Renek Raszyk, když dával přítomným otázky, které tito hádali nadmíru ochotně.

   Hostem setkání v Diskuzním klubu MS PZKO Petrovice 21.6.2016 byl básník a novinář Jacek Sikora. Jeho básně zazněly rovněž jako narozeninový dárek pro oslavující životní jubileum předsedkyni petrovické Skupiny PZKO Jadwigu Karolczyk. Jacek Sikora, jehož básně literární znalec Kazimierz Kaszper pojmenoval poezií cesty, v roce 2007 vydal samostatný dvojjazyčný polsko-český básnický svazeček „Pozdě pro jaro”. Dříve zveřejňoval básně v tiskovinách, v sebraných spisech, básnických almanachách – čteme na www.zwrot.cz. Při setkání uznal, že díky svému otci, známému spisovateli Władysławu Sikorovi se mu rychle podařilo seznámit se s uměleckými kruhy Zaolzí. V bytě spisovatele na náměstí v Českém Těšíně se scházeli básníci, malíři, hudebníci. Měl možnost se setkat se všemi významnými lidmi, od takových nestorů jako malíř a sochař Franciszek Świder, sbormistr Alojzy Kaleta, malíři Tadeusz Berger, Bronisław Liberda a jiní. Vyprávěl o svých literárních začátcích, prvních úspěších už v gymnáziu. První básně zveřejňoval ve „Zwrotu”, a také v „Głosu Ludu”, se kterým se potom spojil na 23 roky jako novinář. Letos z důvodu reorganizace v redakci, se s ní rozloučil. Na setkání v petrovickém Diskuzním klubu Jacek Sikora sám četl své básně a rozsáhlé je komentoval. Setkání bylo spojené s oslavou životního jubilea Jadwigy Karolczyk, která je nejen předsedkyni Skupiny PZKO, ale rovněž členem Revizní komise PZKO a hybnou sílou hudebního hnutí. Popřát ji přišli členové Skupiny. Hlavní pořadatel akce Tadeusz Toman uznal, že už dlouho nebylo v jejich Skupině takové akce, při které by byla poslouchána poézie.

   V neděli 21.8.2016 se konala v Domě PZKO v Petrovicích u Karviné „Povstalecká vatra” – vzpomínková slavnost uspořádána Sekci regionálních dějin při Hlavním výboru PZKO, obecně prospěšnou společností Koexistencia o.p.s. a Místní skupinou PZKO Petrovice. Záštitu nad akcí přijal Generální konzulát Polské republiky v Ostravě a Muzeum Slezských povstání v Świętochłowicích. Přítomná byla konzulka Generálního konzulátu v Ostravě Maria Kovacs a předseda PZKO Jan Ryłko. Počasí znemožnilo uskutečnit akci venku, nekonal se slavnostní pochod, avšak podařilo se zapálit v zahradě u Domu PZKO symbolickou vatru, avšak klobásky  členky MS PZKO připravily v kuchyni. V samostatné místnosti byly připraveny hry a zábavy pro děti. Historik Jan Planta z Muzea Slezských povstání přednesl přednášku na téma výzbroje a výstroje povstalců. Předal také několik historických publikací a také volné vstupenky k návštěvě muzea. Bylo možno zhlédnout výstavu dovezenou ze Świętochłowic. Po ukončení první světové války na sporném území mezi Polskem a Německem, podle rozhodnutí Versailské dohody, měly se uskutečnit plebiscity. Vztahovaly se rovněž pro Horní Slezsko, kde si německá propaganda nevybírala ve způsobech jak dosáhnout cíle. Než se uskutečnil plebiscit, polský lid dvakrát ozbrojeně manifestoval svou vůlí připojení Horního Slezska k Polsku. Proti německému teroru Slezané protestovali nejdříve rozsáhlou stávkou na dole „Mysłowice“, kde zahynulo 7 dělníků. Druhého dne 17.8.1919 vypuklo První Slezské povstání. Zahrnovalo téměř celý průmyslový kraj a jižní okresy, ale ukončeno bylo už 24.8.1919 stáhnutím se povstaleckých jednotek na území Doubravského a Krakovského revíru, vzhledem k obrovské převaze německých vojsk. Jedna tabule výstavy byla věnována Prvnímu Slezskému povstání. Bylo možno přečíst o významu Petrovic v této události. V budově, která sousedí z Domem PZKO był vydán rozkaz o vypuknutí povstání. – Ředitelství Muzeum nás ujistilo, že budou využity další materiály, kterými disponují a obrazová tabule týkající se Prvního Slezského povstání bude rozšířena – řekl Stanisław Gawlik, předseda Sekce regionálních dějin HV PZKO.

   V úterý 20.9.2016 se konalo setkání Diskuzního klubu MS PZKO na téma činnosti mužského sboru „Hejnał-Echo” z MS PZKO Karviná-Fryštát. Členy karvinského pěveckého sboru jsou rovněž PZKOvci z Petrovic. Referát přednesli Bronisław Szyja a Władysław Konesz a náš člen Jaroslav Mira. Sbor vznikl z kdysi dvou samostatných sborů: karvinského „Echa” (založen v roce 1920) a fryštátského „Hejnału” (založen v roce 1935). Sbor působí pod vedením Andrzeje Szyji a  prezentuje klasický repertoár a program o zábavném charakteru. V roce 2015 vystoupil v karvinském Kulturním domě s jubilejním programem. Přítomní na přednášce si mohli prohlédnout kroniky s dějinami sboru. Bylo dohodnuto, že sbor vystoupí na slavnosti u příležitostí  40. výročí Domu PZKO v Petrovicích u Karviné.

   Dva krát ročně – na jaře a podzim Sekce žen Hlavního výboru PZKO pořádá Setkání Klubů žen. V letošním roce Podzimní setkání se konalo 22.10.2016 v Bukovci. Hospodářem byl Klub žen Místní skupiny PZKO Bukovec. Děti z místní polské základní školy předvedly směs tanců a lidových písní. Od mnoha let Sekce žen HV PZKO spolupracuje s nejaktivnějšími Kluby žen při organizování setkání pro členky vedení Klubů žen z celého regionu. Po obědě se dámy zúčastnily uměleckých dílen. Tentokrát jejich tématem byly květiny. Dámy vyráběly m. j. květiny z punčoch, z pijavého papíru a také suché květinové kompozice. Místní skupinu PZKO Petrovice na setkání zastupovaly Wanda Fusek a také Marcela Mira.

   V úterý 4.10.2016 se konala schůze výboru MS PZKO Petrovice, která se pravidelně koná vždy první úterý v měsíci. Avšak tentokrát, poprvé od čtyřiceti let, se nekonala v sále Domu PZKO. V sousedství Domu PZKO je stavěno nové Kulturní centrum obce. Při bouracích pracích budovy Restaurace Krutki, v místě kde vznikne Centrum, došlo k poškození Domu PZKO. – Mnohokrát jsme upozorňovali Stavební úřad Petrovice u Karviné, investora a zaměstnance Obecního úřadu na chyby v projektové dokumentaci nového Centra, týkající se Domu PZKO. Tato naše upozornění byla bagatelizována – upozornil Zdzisław Mikula, člen výboru Skupiny. V souvislosti s rozhodnutím statika o zákaze vstupu do budovy, plánovanou na 6.11.2016 slavnost u příležitostí 40. výročí Domu PZKO bylo nutno odvolat. Listopadovou přednášku Diskuzního klubu jsme chtěli uspořádat v jiné lokalitě. Bohužel, pozvaný přednášející, kn. Tomasz Stachniak z římskokatolické farnosti Petrovice u Karviné svou účast na setkání zrušil a akce se nekonala. Poškození byla v prosinci opravena a rozhodnutí o zákazu vstupu zrušena. Starosta obce, Marian Lebiedzik, ujistil, že PZKOvci budou i nadále mohli působit ve svém dosavadním sídle. Předseda MS PZKO Jadwiga Karolczyk seznámila s celým problémem Hlavní výbor PZKO. HV PZKO rozhodl, že jeho zástupci pomohou Skupině při jednání s vedením obce.

   Polská scéna Těšínského divadla předvedla v letošní divadelní sezóně mezi jinými hru „Vraťme se do dávných let nebo meziválečné písně”, která přenesla diváky do světa předválečného kina, ve kterém královali Eugeniusz Bodo, Hanka Ordonówna, Mieczysław Fogg. Zpívající herce doprovázela na scéně hudební skupina vedena Tomaszem Palou a také tanečnice Souboru písně a tanců „Suszanie”. Režisérem představení byl Bogdan Kokotek.

   Na téma výsledků práce místní výtvarnice Renaty Filipové píše v záříjovém čísle měsíčníku „ZWROT” Czesława Rudnik.

 

   Ve vydavatelství Replika vyšla kniha Marka A. Koprowskiego „Věřím, že nezahyne! – Polská menšina na Zaolzí 1870-2015”. Autor v ni uveřejňuje rozhovory, které v roce 2014 uskutečnil s funkcionáři PZKO a COEXISTENTIE-SOUŽITÍ. Hrdinové knihy prezentují své životní výsledky práce a kulturně-osvětovou, politickou, odbornou a organizační činnost, a také názory týkající se perspektiv polskosti na Zaolzí. Na téma MS PZKO Petrovice autor mluvil s Tadeuszem Tomanem.