Celem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO) jest zachowanie tożsamości etnicznej polskiej ludności Śląska Cieszyńskiego oraz Polaków w Republice Czeskiej przez wszechstronny rozwój kultury i oświaty, nawiązując do tradycji rodzinnej oraz tradycyjnych i współczesnych wartości kultury polskiej. Swoją działalność opiera na zasadach Konstytucji Republiki Czeskiej, na normach międzynarodowych, przejętych przez jej władze, określających prawa człowieka i ochronę praw mniejszości narodowych według Konwencji Ramowej Rady Europy. PZKO rozwija działalność społeczną w dziedzinie kultury, oświaty i nauki oraz prowadzi niezbędną działalność gospodarczą, zwłaszcza w sferze wydawniczej oraz wytwarzania zaplecza materialnego i fachowego dla swojej pracy. Członkiem PZKO może stać się osoba fizyczna, która ukończyła 15. rok życia i z własnej woli podpisała deklarację członkowską, wyrażając tym zgodę na przestrzeganie Statutu PZKO i programu działania PZKO, wyrażając chęć współdziałania w przedsięwzięciach PZKO i dotrzymywania Regulaminu Wewnątrzzwiązkowego PZKO. Członka przyjmuje zebranie członkowskie Miejscowego Koła PZKO, w którym złożył pisemną deklarację. Każdy członek PZKO otrzymuje legitymację członkowską.  Wyjątki ze Statutu PZKO